मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग 

पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स,

भोपाल- ४६२०११ (म.प्र.)

दूरभाष- ०७५५- २५७२०३४

फैक्स- ०७५५- २५७४०२८